Bit2Me x Ilia Topuria : Kupuj Bitcoiny jak najlepsi. Rejestr

Prawne i Polityczne

PBC i KYC

Polityka PBC/KYC

Wprowadzenie

Polityka BIT2ME przeciwko praniu pieniędzy i poznaniu swojego klienta (dalej "Polityka PBC/KYC") jest zaprojektowana, aby zapobiegać i minimalizować potencjalne ryzyko zaangażowania BIT2ME w jakikolwiek rodzaj nielegalnej działalności.

Zarówno międzynarodowe regulacje, jak i lokalne przepisy, które implementuje BIT2ME, wprowadzają skuteczne wewnętrzne procedury i mechanizmy mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, handlowi narkotykami i ludźmi, rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, korupcji i łapówkarstwu oraz podejmowanie działań w przypadku jakiejkolwiek podejrzanej aktywności użytkowników

Polityka PBC/KYC obejmuje następujące kwestie:

 • Procedury weryfikacyjne.
 • Oficer ds. zgodności
 • Monitorowanie transakcji.
 • Ocena ryzyka.

Procedury weryfikacyjne

Jedną z międzynarodowych norm zapobiegania nielegalnej działalności jest należyta staranność wobec klienta ("CDD"). Zgodnie z CDD, BIT2ME ustala własne procedury weryfikacyjne w ramach standardów ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i "Poznaj swojego klienta".

1.1. Weryfikacja tożsamości

Procedura weryfikacji tożsamości w BIT2ME wymaga, aby Użytkownik dostarczył BIT2ME wiarygodne i niezależne dokumenty, dane lub informacje (na przykład krajowy dowód tożsamości, międzynarodowy paszport, wyciąg bankowy, rachunek za usługi komunalne). W tych celach BIT2ME zastrzega sobie prawo do zbierania informacji identyfikacyjnych Użytkownika dla celów Polityki PBC/KYC.

BIT2ME podejmie kroki w celu potwierdzenia autentyczności dokumentów i informacji dostarczonych przez Użytkowników. Wszystkie legalne metody zostaną użyte do weryfikacji informacji identyfikacyjnych, a BIT2ME zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dochodzenia wobec pewnych Użytkowników, którzy zostali uznani za ryzykownych lub podejrzanych.

BIT2ME zastrzega sobie prawo do ciągłej weryfikacji tożsamości Użytkownika, szczególnie gdy jego dane identyfikacyjne uległy zmianie lub jego działalność wydaje się podejrzana (nietypowa dla danego Użytkownika). Ponadto, BIT2ME zastrzega sobie prawo do żądania aktualnych dokumentów od Użytkowników, nawet jeśli przeszli już weryfikację tożsamości w przeszłości.

Informacje identyfikacyjne użytkownika będą zbierane, przechowywane, udostępniane i chronione ściśle zgodnie z polityką prywatności BIT2ME Polityka prywatności i powiązanymi regulacjami.

Po weryfikacji tożsamości Użytkownika, BIT2ME może wycofać się z potencjalnej odpowiedzialności prawnej w sytuacji, gdy jego Usługi są wykorzystywane do prowadzenia nielegalnych działań.

1.2. Weryfikacja karty

Użytkownicy, którzy mają zamiar używać kart płatniczych w związku z Usługami BIT2ME, muszą zatwierdzić weryfikację karty zgodnie z instrukcjami dostępnymi na Stronie BIT2ME.

2. Oficer ds. zgodności

Inspektor ds. Zgodności to osoba, należycie upoważniona przez BIT2ME, której obowiązkiem jest zapewnienie skutecznej implementacji i przestrzegania Polityki Przeciwdziałania Pieniądzom Pochodzącym z Przestępstw i KYC. Do obowiązków Inspektora ds. Zgodności należy nadzór nad wszystkimi aspektami finansowania przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi w BIT2ME, w tym między innymi:

 1. Zbieranie informacji identyfikacyjnych użytkowników
 2. Tworzenie i aktualizowanie wewnętrznych polityk i procedur dotyczących zakończenia, przeglądu, składania i przechowywania wszystkich raportów i rejestrów wymaganych przez obowiązujące prawa i regulacje.
 3. Monitorowanie transakcji i badanie wszelkich znaczących odchyleń od normalnej aktywności
 4. Wdrażanie systemu zarządzania dokumentacją do odpowiedniego przechowywania i odzyskiwania dokumentów, plików, formularzy i rejestrów.
 5. Regularna aktualizacja oceny ryzyka
 6. Dostarczanie organom ścigania informacji wymaganych zgodnie z obowiązującymi prawami i regulacjami.

Inspektor ds. Zgodności ma prawo do interakcji z organami ścigania, które są zaangażowane w zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym nielegalnym działaniom.

3. Monitorowanie transakcji

Użytkownicy są rozpoznawani nie tylko poprzez weryfikację ich tożsamości (kim są), ale co ważniejsze, poprzez analizę ich wzorców transakcyjnych (co robią). Dlatego BIT2ME opiera się na analizie danych jako narzędziu oceny ryzyka i wykrywania podejrzeń. BIT2ME wykonuje różnorodne zadania związane z przestrzeganiem przepisów, w tym zbieranie danych, filtrowanie, prowadzenie rejestrów, zarządzanie dochodzeniami i raportowanie. Funkcjonalności systemu obejmują:

 1. Codzienną weryfikację użytkowników względem uznanych "czarnych list" (np. OFAC), dodawanie transferów przez wiele punktów danych, umieszczanie użytkowników na listach obserwacyjnych i odmowę usług, otwieranie spraw do dochodzenia w razie potrzeby, wysyłanie komunikatów wewnętrznych i wypełnianie raportów prawnych, jeśli to stosowne;
 2. Zarządzanie przypadkami i dokumentami.

W odniesieniu do Polityki PBC/KYC, BIT2ME będzie monitorować wszystkie transakcje i zastrzega sobie prawo do:

 • Upewnienia się, że transakcje o podejrzanej naturze są zgłaszane do odpowiedniej policji przez Inspektora ds. Zgodności.
 • Żądania od Użytkownika dodatkowych informacji i dokumentów w przypadku podejrzanych transakcji.
 • Zawieszenia lub anulowania konta użytkownika, gdy BIT2ME ma uzasadnione podejrzenia, że dany użytkownik uczestniczył w nielegalnych działaniach.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i Inspektor ds. Zgodności będzie monitorować transakcje Użytkowników na bieżąco, aby określić, czy takie transakcje powinny być zgłaszane i traktowane jako podejrzane, czy też powinny być traktowane jako uczciwe.

4. Ocena ryzyka

BIT2ME, zgodnie z międzynarodowymi wymogami, przyjęło podejście oparte na ryzyku do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Przyjmując podejście oparte na ryzyku, BIT2ME może zapewnić, że środki zapobiegające lub łagodzące pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu są proporcjonalne do zidentyfikowanych ryzyk. Pozwoli to na najbardziej efektywne przydzielenie zasobów. Zasada jest taka, że zasoby powinny być kierowane zgodnie z priorytetami, tak aby największe ryzyka otrzymały największą uwagę.